Årsberetning maj 2017 – maj 2018

 

Årsberetning for Dansk Kunstnerråd

maj 2017 – maj 2018

Dansk Kunstnerråd som paraplyen

Dansk Kunstnerråd skal – som paraplyorganisation for i alt 24 medlemsorganisationer -være et mødested mellem kunstarterne internt og et mødested udadtil mellem kunstnernes organisationer og samfundsdebatten (politikerne, dagspressen, meningsdannerne, publikum).

Dansk Kunstnerråd har i perioden maj 2017– maj 2018 gennem bestyrelsesarbejde, rådsarbejde og udvalgsarbejde samt løbende interessevaretagelse sat fokus på flg. emner:

Kunstens tilgængelighed i hele landet, kunstneriske fag i folkeskolen herunder kunst og kultur i den åbne folkeskole, behovet for kulturdata, kunstnerisk frihed, censur og selvcensur, public service og kunsten, kunstnernes arbejds- og produktionsforhold og udvikling af kunststøttesystemet.

nyhed-kik1

Evaluering af KIK 1

I januar udkom Dansk Kunstnerråd med en evaluering af vores udviklingsprojekt Kunstner i Klassen (KIK) , gennemført på to skoler i Nordjylland. Der har bl.a. vist sig fire potentialer:

 1. At folkeskolereformen lægger op til et øget samarbejde mellem kunstnere og skoler, og at der på kunstuddannelserne skabes grobund for, at dette kan imødeses.
 2. At kunstnere mødes på tværs af fag og udnytter de muligheder, der ligger.
 3. At elever i deres skoleforløb møder kunstformer, der på de forskellige klassetrin kan byde ind med relevans og dannelse.
 4. At elever trænes i at bevæge sig i et rum, der er præget af uforudsigelighed, gentagelse og proces.

Til Altinget Kultur udtalte formand i Dansk Kunstnerråd, Jørgen Thorup flg.:

Den dannelse, der ligger i at opleve kunsten og være med til at skabe den, giver en bred forståelse for mange andre ting i samfundet. Så på et større plan er det også med til at skabe oplyste borgere.”

Billedet er taget i forbindelse med afslutning af KIK-projektet.

Open Call, KIK2

Dansk Kunstnerråd søger nu 10 kunstnere til at fortsætte vores projekt, Kunstner i Klassen 2 (KIK2) inden for kunstarterne billedkunst (3. klasse), musik (4. klasse), scenekunst (5. klasse), kunsthåndværk (6. klasse) og litteratur (7. klasse). Vi er pt. i gang med at søge finansiering til kunstnerhonorar. Kunstnerne skal arbejde med deres kunstprojekt på en folkeskole i en uge (i alt 20 timer), og kunstnerhonorarer vil følge anbefalingerne fra Kunstfonden på kr. 20.000. Udviklingsprojektet tager udgangspunkt i erfaringer fra Dansk Kunstnerråds evaluering fra Kunstner i Klassen-projektet og vil foregå i samarbejde mellem kunstner og lærer. Det er målsætningen, at de to skoler efterfølgende samarbejder om at fastholde praksis og erkendelser – og derved fastholder brugbare redskaber. Et positivt biprodukt af KIK1er den udveksling, kunstnerne har oplevet og fortsat holder fast i – også på tværs af kunstarter.

 

Vidensdelingsmøde: besparelser på de kunstneriske uddannelser

Dansk Kunstnerråd har nøje fulgt debatten om besparelser inden for de kunstneriske uddannelser, herunder rapporten om fornyelse af uddannelserne, udgivet af Henrik Sveidahl, samt dens modtagelse. I den forbindelse inviterede vi i februar samtlige rektorer på de Kunstneriske Uddannelser til intern dialog med bestyrelsen og repræsentanter for organisationerne i Dansk Kunstnerråd.

RIP

Nedprioritering og besparelser på kunst og kultur igen, igen

“Nedskæring, effektivisering, driftsomlægning og omprioritering. Alle ord som rimer dårligt på kunst og kultur.” I februar udarbejdede DKR med input og opbakning fra en række af vore kunstnerrådsorganisationer kritik af de varslede besparelse på kunst og kulturområdet. Blogindlæg blev udgivet på net-mediet ”Den Offentlige”:www.denoffentlige.dk/har-vi-raad-til-nedprioritere-kunst-og-kulturen-igen.

 

Ungdommens Folkemøde sept. 2017

I forbindelse med ungdommens folkemøde, som blev afholdt i Søndermarken i sept. 2017 var Dansk Kunstnerråd med til at forberede en workshop om fremtidens digitale kulturforbrug og unges holdninger til dette. Herudover var vi tilstede i et telt sammen med bl.a. Dansk Korforbund og sangeren Pernille Rosendahl, som gav unge forbipasserende et indblik i livet som artist. Der blev bl.a. udarbejdet et sammendrag baseret på de unges holdninger til fremtidens digitale forbrug og krav til liveoplevelser.

 

UFMbillede

Kulturmødet Mors 2017 og forberedelser til 2018

Dansk Kunstnerråd var tilstede ved Kulturmødet Mors i 2017 med to paneldebatter. Den ene paneldebat var indenfor emnet den kunstneriske rygsæk og omhandlede ønsket om mere kunst og kultur i folkeskolen. Her var deltagelse af forsker, Finn Holst fra DPU, formand for Dansk Kunstnerråd Jørgen Thorup med musik af lokale folkeskoleelever, som havde skrevet deres egen sang. På Kulturmødet Mors 2017 afholdt Dansk Kunstnerråd ligeledes en debat om behovet for mere kulturdata med besøg af den svenske forsker, Ann Traber, modereret af næstformand i Dansk Kunstnerråd, Lena Brostrøm. Til Kulturmødet Mors i august 2018 vil Dansk Kunstnerråd igen være til stede. Vi har bl.a. udviklet to debatter om kunstnerisk indhold formuleret af unge samt en paneldebat om kunst og kultur i fremtidens folkeskole og næstformand, Lena Brostrøm har udarbejdet et blogindlæg til Kulturmødet om fremtidens kunst og kulturforbrug og hvilke krav og drømme vi har. Blogindlæg er til download på de sociale medier. Vores Kunst og Kulturpolitiske Topmøde på Christiansborg 15. maj 2018 fungerer ligeledes som et optaktsmøde til Kulturmødet Mors. 

Kunst og Kulturpolitisk Topmøde 15. maj 2018

Vores Kunst og Kulturpolitiske Topmøde på Christiansborg er en videreudvikling af sidste års fyraftensmøde, som også blev afholdt i Fællessalen på Christiansborg. Det Kunstpolitiske Topmøde fungerer både som optakt til Kulturmødet Mors men det primære formål er at  sætte fokus på at fremme kunst og kulturdagsordenen hele året, i hele landet. Det er Det Kulturpolitiske Topmødes opgave at skabe en mere gennemgribende forståelse af hvad kunsten kan, hvis vi også prioriterer den økonomisk.

I 2018 har vi med udviklingen af Det Kunstpolitiske Topmøde valgt at sætte fokus på udviklingen af public service indhold i en globaliseret tidsalder med overskriften:

1)   Hvad skal dansk kulturpolitik i en globaliseringsæra domineret af Facebook og Netflix?

2)   Hvordan sikrer vi talentudvikling?

Udviklingen af det Kunst- og Kulturpolitiske Topmøde er blevet til i et partnerskab mellem Dansk Kunstnerråd, Have Kommunikation og Kulturmødet Mors, Dansk Kunstnerråds sekretariat og en styregruppe med repræsentanter fra stederne. I styregruppen deltog formand og næstformand for Dansk Kunstnerråd Jørgen Thorup og Lena Brostrøm, Anders Laursen samt Christian Have fra Have Kommunikation. Til Det Kunst og Kulturpolitiske Topmøde var inviteret en række politikere /herunder Kulturudvalget og Kulturministeren – i dialog med toneangivende professionelle kunstnere: forfatter Knud Romer og Hanne Vibeke Holst, billedkunstner Jens Galschiøt og forfatter Kristina Stoltz. Topmødet modereres af Clement Kjersgaard.

 

invitation

Politisk interessevaretagelse 

Dansk Kunstnerråd har udarbejdet en række kommentarer og pressemeddelelser bl.a. i forbindelse med udkastet til en ny medieaftale og lanceringen af licensaftalen. Disse er at finde på vores hjemmeside samt facebook. Ved vores årsmøde i maj 2018 have vi desuden inviteret Troels Mylenberg og Lasse Jensen til en gennemgang og debat med vore medlemsorganisationer om tilblivelsen af den kommende medieaftale.

 

Møde med Kulturministeren januar 2018

Bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd afholdt i januar 2018 møde med Kulturministeren, hvor vi bl.a. redegjorde for samarbejdsflader, herunder kunst og kulturelle og læringsprojekter, public- service og kunst og kultur samt talentudvikling.  Der blev udviklet en sammenfatning fra mødet.

 

Skatteudvalget i Dansk Kunstnerråd – Skattevejledning digitalt

Skatteudvalget forsøger først og fremmest at hjælpe kunstnerne med at navigere i systemet genne den årlige udgivelse af skattevejledningen Kunstnernes Beskatning, som udkom i endelig form på vores hjemmeside i februar 2018, hvorfra den kunne downloades. 2018 udgaven af Kunstnernes Beskatning bød på en gennemgang af ny praksis for momsfri-taget undervisning, tilrettede satser for skattefrikørsel (befordringsgodtgørelse), tilrettede beløb/ændringer i reglerne for værdi af fri telefon samt afgørelser for reglerne vedrørende moms for tatovører.

 IMG_1063

 

Kunstnerboliger

 

Lille Skiveren

Lille Skiveren
Jens Otto Krags bolig Lille Skiveren ejes formelt af en fond, hvor 7 af Kunstnerrådets medlemsorganisationer – de reelle ejere og brugere – har den bestemmende indflydelse. Kunstnerrådet deltager i Fonden og i en del administration. Kunstnerrådet er medlem af Skandinavisk Forening i Rom og følger foreningens virke via de nordiske kunstnerråds repræsentant i bestyrelsen, og arbejder i øvrigt for så vidt mulig at styrke kendskabet i Danmark til foreningen og dens kunstnerhus. Der er udarbejdet en  ugefordelingsplan for brugen af boligen for både 2018 og 2019.

 

Klitgården

DKR er medlem af bestyrelsen i Klitgården og udpeger desuden 3 og 4 medlemmer til det udvalg, som  tildeler legatophold til kunstnere. I alt er der tale om ca. 15 ophold pr. år. En forudsætning for at få tildelt et legatophold er, at man er medlem af en af vore medlemsorganisationer.

DKR: rep. ved. Bjarne Werner Sørensen (bestyrelsen)

DKR rep. ved Kim Grønborg (legatudvalg)

DKR. rep. ved Jørgen Thorup (legatudvalg)

Det nordiske samarbejde

Dansk Kunstnerråd arbejder fortsat sammen med sine søsterorganisationer i Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Samerland. De nordiske kunstnerråd mødes, udveksler erfaringer og forholder sig så vidt muligt samlet til det nordiske kultursamarbejde og til tider også til europæiske og internatonale tematikker. I februar mødtes de nordiske kunstnerråd i Oslo til netværksmøde og tidligere på året til en konference om kunst kultur og frivillighed i Finland.

Fundraisings-aktiviteter

Fundraising til Nordisk projekt

I løbet af det forgangne år har Dansk Kunstnerråd fundraiset til en række udviklingsprojekter.I april 2018 fik Dansk Kunsnterråd tilsagn om deltagelse i et nyt profilprojekt. Det er et nordisk projekt, som er blevet til i et samarbejde mellem Kulturrådet i Norge samt Kulturstyrelsen. Fokus er nordiske kunstnere med anden etnisk baggrund end

nordisk (her dansk/svensk/norsk/finsk/islandsk) – og deres rolle som kunst-ambassadører.

Projektet omfatter workshops, kunstnertræf samt udveksling af fælles nordiske erfaringer med baggrund i unge og erfarne kunstnere med flere kulturelle

baggrunde.

Fundraising til videreudvikling af KIK

Til videreudvikling af KIK-projektet har Dansk Kunstnerråd søgt midler ved en række fonde, herunder Lauritzfonden samt udarbejdet overblikspaper over oplagte steder at søge midler til en videreudvikling af indsatserne.

 

Dansk Kunstnerråd og repræsentationer 

 • Det Danske Filminstituts kontaktudvalg
 • Kunstnernes Retshjælps bestyrelse
 • Bestyrelsen for Fabrikken for Kunst og Design
 • Kulturfonden Danmark og Finland
 • Samrådet for Ophavsret
 • Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab
 • Det Danske Kulturinstituts repræsentantskab
 • Udenrigsministeriets Beach Club
 • Danmarks Biblioteksforening
 • TV2 Lorrys Repræsentantskab

 

Afholdte bestyrelsesmøder og rådsmøder/årsmøde i Dansk Kunstnerråd i perioden maj 2017 – maj 2018

 

Konstituerende bestyrelsesmøde 17. august 2017

Bestyrelsesmøde 25.oktober 2017

Bestyrelsesmøde 21. nov. 2017

Bestyrelsesmøde 16. januar 2018

BM og Rådsmøde 22. februar 2018

BM og rådsmøde 22.marts 2018

Årsmøde 16. maj 2018

 

Interne arbejdsgrupper/samarbejder i Dansk Kunstnerråd

Skatteudvalget opdaterer vejledningen Kunstnernes Beskatning og følger problematikken kunstnere og skat.Implementeringsgruppen arbejder for at implementere UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed.Arbejdsgruppen Kunstner i Klassen (KIK) arbejder på at styrke de kreative fag i grundskoler og ungdomsuddannelser og har i 2018 været sammensat af de kunstnere som medvirkede i Kunsnter i Klassen projektet.  Samarbejdet har bl.a. omfattet dialog om open-call/videreførelse samt koordinering /lancering af artikler i diverse tidsskrifter.

 

Sociale medier

Facebook og nyhedsbrev

Dansk Kunstnerråd opdaterer løbende nyheder og begivenheder på vores facebookside og hår nået over 1100 likes uden udgifter til annoncering. Nyhedsbrevet med relevante nyheder for vores medlemsorganisationer, udkommer 4 gange årligt og har fået en række nye modtagere, så der nu er ca. 1000modtagere tilknyttet.

 

Blogindlæg på www.dansk-kunstnerraad.dk

Dansk Kunstnerråd inviterer jævnligt kunstnere til at blogge om aktuelle kunstneriske emner.  Senest har Anders Holst, som er studielektor på Den Danske Scenekunstskole og også medlem af Dansk Skuespillerforbundblogget om hvad man kan med en Diplomuddannelse i formidling af kunst ogkultur for børn og unge- og hvad er betydningen af børn og unges møde med kunsten. Herudover har professor Preben Melander fra CBS blogget om teknokratiseringen af samfundet i relation til digitaliseringen.

 

Sekretariatet

Foruden lønudgifter til den daglige ledelse af kontoret (den daglige ledelse af kontoret sker i et samarbejde mellem bestyrelse og sekretariatschef Anne-Mette Wehmüller), har det været muligt at have to medarbejdere i virksomhedspraktik-forløb. I perioden maj 2017 – maj 2018 har Dansk Kunstnerråd af to omgange haft virksomhedspraktikanter i 8- ugers forløb. Anna Friberg Larsen og Bolette Jallov har hjulpet med at lancere Kunstner i Klassen (KIK)  samt hjulpet med den daglige drift af sekretariatet. Fra marts 2018 – maj 2018 har DKR desuden lejet en kontorplads ud til en lokal kunst- og kultur festivalarrangør, som skulle løbe et lokalt projekt i gang og fra maj 2018 er endnu en virksomhedspraktikant, Bo Møller Andersen opstartet. Han understøtter arbejdet med det Kunstpolitiske Topmøde.

 

Beretningen er fremlagt for bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd.

 

Til godkendelse ved Dansk Kunstnerråds årsmøde 16. maj 2018.