Årsberetning

Årsberetning for Dansk Kunstnerråd maj 2015 – maj 2016

-Strukturreform af Dansk Kunstnerråd

Dansk Kunstnerråd skal være et mødested mellem kunstarterne internt og et mødested udadtil mellem kunstnernes organisationer og samfundsdebatten (politikerne, dagspressen, meningsdannerne, publikum). Dansk Kunstnerråd har i perioden maj 2015 – maj 2016 gennem udvalgsarbejde og interessevaretagelse løbende sat fokus på:

– Kunststøttesystemet

– Kunstens tilgængelighed i hele landet

– Kunstneriske fag i folkeskolen til de videregående kunstneriske uddannelser

– Kunstnerisk frihed, censur og selvcensur

– Public Service og kunsten

– Kunstnernes arbejds- og produktionsforhold

For at Dansk Kunstnerråd – som paraplyorganisation for i alt 24 medlemsorganisationer med samlet ca. 18.000 skabende og udøvende professionelle kunstnere -er i stand til at etablere nye visioner og nyt et samtalerum omkring væsentlige kunstneriske og kunstpolitiske temaer, blev det i slutningen af 2015, besluttet at igangsætte en strukturreform og fornyelse af organisationen. Formålet med strukturreformen, som blev formuleret ved udgangen af 2015, er at sætte retning for alle medlemsorganisationer, som arbejder med kunst og interessevaretagelse, formidling og debat. Dette skal både implementeres gennem en ny kommunikationsstrategi og gennem en mere temaorienteret tilgang til rådets arbejde.

Ny bemanding på kontoret

Pr. 1. marts 2016 vedtog bestyrelsen at ansætte Anne-Mette Wehmüller som projektleder i Hun har en faglig baggrund som cand.mag., en efteruddannelse i ledelse og har i mange år arbejdet med interessevaretagelse i ngo-regi. Hun og har indledningsvist haft til at opgave at udarbejde et visions og policy-paper for arbejdet i Dansk Kunstnerråd, implementere et nyt økonomisystem samt bistå ved etablering af en ny hjemmeside for Dansk Kunstnerråd.

Ny hjemmeside og platform på sociale medier

Dansk Kunstnerråd har i starten af 2016 etableret en facebookside, der ugentlig opdateres med relevante nyheder for vores medlemsorganisationer. Arbejdet med at få en ny og tidssvarende wordbaseret hjemmeside er igangsat og står efter planen færdig i juni 2016. 

Temaopdelt visions- og policypaper

På indholdssiden har bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd med vedtagelse af et visions og policypaper valgt at sætte fokus på tre udvalgte samfundsrelevante områder for 2016, hvor kunsten og kunstnernes rolle er af stor betydning. For at synliggøre indsatsområderne for alle vores medlemsorganisationer er der arbejdet med temaerne

1) Public service og kunsten 2) Sammenhængskraft i Danmark 3) Ytringsfrihed og selvcensur.

De tre områder er valgt fordi de krydser faggrænser, er aktuelle og af relevans om man er skabende musiker, forfatter eller billedkunstner eller udøvende scenekunstner. Målsætningen er at samle og udsende fælles og tværfaglige budskaber. Dansk Kunstnerråds Visions og Policy-Paper er udarbejdet med udgangspunkt i refleksioner og tanker fra bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd, fagudvalg samt rådsmøder i Dansk Kunstnerråd, Public-Service udvalgets temamøde i Kulturstyrelsen samt Folketingets høring om kultur og udvikling, som blev afholdt i marts 2016.

Eksterne aktiviteter

Public service event i Domen

I public service bør kunsten spille en mere afgørende rolle som et rum for erkendelse og for identifikation og samfundsmæssig identitetsdannelse – idet kunsten kan bidrage til at etablere et nationalt kulturfællesskab. Dansk Kunstnerråd afholdt i januar 2016 en public service event, som bl.a. omfattede en performance i Dome of Vision hvor Dansk Kunstnerråd satte fokus på kunsten og kulturens rolle i og betydning for fremtidens public service. Kulturminister Bertel Haarder og Public service-udvalget inklusive formand Connie Hedegaard var gæster ved eventen.

Syv professionelle kunstnere (Kasper Eistrup, Morten Pape, Martin Bigum, Frans Rasmussen, Halfdan E, Lone Hørslev og Christina Rosendahl) gav i forbindelse med

kunstperformancen deres bud på hvad public service og kunsten kan. En af konklusionerne fra de mange bidrag til denne event var, at kunsten kan betegnes som det civiliserede samfunds DNA. Public service medierne har en særlig vigtig rolle i at bidrage til at kunst og kultur bliver bredt ud til en større skare eller folkeligt – om man vil.

Medlemsmøde om Public service-udvalgets arbejde

Lasse Jensen (medlem af Public service Udvalget og tidligere DR ) blev , i forlængelse af Dansk Kunstnerråds årsmøde 26. februar 2015, inviteret til at komme med et oplæg om Public- service valgets udvalgets arbejde og hvad kunsten kan i public service. Repræsentanter fra samtlige af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer var fremmødte.   Baggrundene for Public service udvalgets arbejde, herunder begrundelsen for at nedsætte et udvalg til at undersøge public service-mediernes muligheder i fremtiden var et ønske fra politikernes side om at finde holdepunkter i den hurtige udvikling på medieområdet.

Her blev det ikke mindst fremhævet, at nye teknikker ændrer forudsætningerne – nogle siger at internettet er lige så epokegørende som trykkekunsten og der sker pt. en udvikling , hvor børn og unge flytter sig fra TV til online medier, herunder særligt de sociale mediere. Denne udvikling har konsekvens for kunst og kulturformidlingen indenfor public service. Til medlemsmødet blev det understreget, at der er behov for mere danskproduceret public service. Udvalget skal afdække og analysere public service-mediernes rolle og opstille mulige scenarier. Ifølge kommissoriet skal de overveje rammebetingelserne, analysere samspillet mellem public service-medier og private medier, se på udviklingen i andre europæiske lande og inddrage andre forhold efter behov.

I maj 2015 deltog Dansk Kunstnerråd, traditionen tro, i folkemødet på Bornholm. Trods mange afbud fra det politiske Danmark (pga. det udskrevne folketingsvalg) var Dansk Kunstnerråd en af mange organisationer bag Rosengade Kunst & Kultur Live, hvor der både blev quizzet med Anders Breinholdt, debatteret kunsstøtte, afholdt koncert med Barbara Moleka og arrangeret tegning på stedet af danske bladtegnere.

Sammenhængskraften i Danmark – Kulturmødet på Mors

Kan kunsten bidrage til at samle et delt Danmark? I marts 2016 har Dansk Kunstnerråd valgt at sætte fokus på sammenhængskraft og balance i Danmark og hvad kunst og kultur kan i denne forbindelse. Dansk Kunstnerråd har fra marts 2016 startet forberedelserne til en event i forbindelse med kulturmødet på Mors, hvor fokus er kunst og kultur som integrationsmotor. Der er pt. tilsagn fra kunstnere og politikere og de indledende logistiske forberedelser er gjort.

Politisk interessevaretagelse

Høringssvar om implementering af Unesco konventionen

I perioden 2014- 2015 er der, i regi af Dansk Kunstnerråd og dets medlemsorganisationer, skabt en række tiltag, som fremhæver den kulturelle mangfoldighed med udgangspunkt i UNESCO-konventionens mål. Dansk Kunstnerråd udformerede i marts 2016 høringssvar om den danske implementering af UNESCO formen. Her valgt vi at fokusere på fem cases/gennemførte tiltag, som alle hører til under kategorien deltagelse af civilsamfundet.

Dansk Kunstnerråd redegjorde bl.a. for følgende aktiviteter, som har fundet sted i de seneste år:

 • Danske skønlitterære forfatteres offentlige præsentationer af herboende udenlandske forfattere og deres værker.
 • Dansk Forfatterforenings udveksling og offentlige møde med syriske og kurdiske poeter
 • Dansk Forfatterforening arrangerede et besøg for russiske forfattere i august 2015. Bl.a. deltog de i Kulturmødet på Mors.
 • Danske Populærautorer og Rosa har iværksat et tværkulturelt samarbejde mellem musikere, som bl.a. har resulteret i en koncertrække.
 • Dansk Kunstnerråd afholdt i september 2014 en nordisk konference om TTIP (frihandelsaftalen USA-EU) og kulturen, hvor konventions funktion i denne forbindelse var et hovedtema.

Kunstnere og indtægter og udredning af kunstneres økonomiske forhold

Kunstnere med deres ofte omskiftelige og ujævne indtægter passer fortsat dårligt ind i skattesystemets definitioner, og mange kunstnere kommer i klemme – derfor har Dansk Kunstnerråd vedvarende arbejdet for at få en udredning om kunstnernes økonomiske forhold. Der blev i marts 2016 bl.a. på foranledning af medlemsorganisationer og Dansk Kunstnerråd stillet forslag om en sådan udredning i folketinget. Den seneste redegørelse er fra 90’erne, og kan derfor betegnes som forældet.

Skatteudvalget i Dansk Kunstnerråd

Kunstnerrådets skatteudvalg forsøger først og fremmest at hjælpe kunstnerne at navigere i systemet, bl.a. ved den årlige udgivelse af skattevejledningen Kunstnernes Beskatning, som udkom i endelig form i marts 2016

Kulturpolitisk debat i Statens Værksteder for Kunst

Dansk Kunstnerråd inviterede 18. nov. 2015 til en intern debat om den aktuelle kulturpolitiske situation og kunstnerorganisationernes prioriteringer. Formålet med debatten var at informere hinanden og at overveje samarbejdsmuligheder, eventuelt i Kunstnerrådets regi.

Hver organisation (under Dansk Kunstnerråd) fik mulighed for at komme med oplæg af max to minutters varighed. Med udgangspunkt i disse blev debatten struktureret. Knud Vilby fungerede som moderator til debatten og mødet fandt sted på Statens Værksteder for Kunst. Til mødet kom repræsentanter fra et bredt udsnit af Dansk Kunstnerråds organisationer og der blev udarbejdet et notat, som senere blev fremlagt for beslutningstagerne i relevante fagorganisationer. Den længste og mest konkrete diskussion med mange synspunkter handlede om kunstens og kulturens generelle værdi og om mulighederne for at Dansk Kunstnerråd og rådets medlemsorganiationer kan være med til at rykke kunstens værdi højere op på den offentlige dagsorden. Det handler om at ”Tale kunstens værdi op” mens der var uenighed om hvorvidt vi skal ”købe” det erhvervsøkonomiske argument, som siger at kunst og kultur giver økonomisk vækst og beskæftigelse,

Kunstnerboliger

Hirsholmene

Hen mod 120 professionelle kunstnere har siden 1997 benyttet Kunstnerrådets kunstnerboliger på Hirsholmene, som er et unikt miljø. Selvom det altid har været en sideaktivitet, har driften af kunstnerboligerne krævet en del administrative ressourcer gennem årene. Bestyrelsen for Dansk Kunstnerråd har derfor besluttet at afvikle sit engagement i 2016 – gerne ved at overdrage dem til anden side. Pt. undersøger Billedkunstneres Forbund (BKF) muligheden for at forhandle en fornyet kontrakt med Naturstyrelsen.

Klitgården

Kunstnerrådet er medlem af bestyrelsen i Klitgården og udpeger desuden 3 af 4 medlemmer til det udvalg, som tildeler legatophold til kunstnere. I alt er der tale om cirka 15 ophold pr. år. En forudsætning for af få tildelt et legatophold er at man er medlem af en af vores medlemsorganisationer.

Lille Skiveren

Jens Otto Krags bolig Lille Skiveren ejes formelt af en fond, hvor 7 af Kunstnerrådets medlemsorganisationer – de reelle ejere og brugere – har den bestemmende indflydelse. Kunstnerrådet deltager i Fonden og i en del administration. Kunstnerrådet er medlem af Skandinavisk Forening i Rom og følger foreningens virke via de nordiske kunstnerråds repræsentant i bestyrelsen, og arbejder i øvrigt for så vidt mulig at styrke kendskabet i Danmark til foreningen og dens kunstnerhus.

Lærer-Kunstner-Gruppen

Kunstnerrådets lærer-kunstner-gruppe, som samler deltagere fra nogle af kunstnerorganisationerne og fra lærerforeningerne for de praktisk-musiske fag, har i løbet af året fortsat drøftet hvordan børns møde med kunsten og de kreative fag i folkeskolen kan fremmes. Selvom folkeskolereformen har betydet en større åbenhed over for lokalsamfundet og samarbejder med kultur- og musikskolerne, er de kreative fag fortsat lavt prioriteret, og de gode tiltag der finder sted, foregår som regel på projektbasis.

Lærer-kunstner-gruppen udarbejdede sidste år et pilotprojekt, en slags mainstreaming af Herlevs kulturelle rygsæk, med kunstnere fra 6 kunstarter som arbejder på forskellige klassetrin, til afprøvning på to skoler i Thisted kommune. Men selvom Huskunstnerordningen, Filminstituttet, Nordeas Fond og Kapelmesterforeningen støtter projektet, og skolerne bidrager med en egen-indsats er finansieringen ikke på plads. Gruppen søger pt om de se sidste midler fra lokale virksomheder og fonde og håber på at kunne gennemføre projektet i efteråret 16. DKR’s sekretariat har senest søgt nye fonds midler til den manglende resterende medfinansiering i april 2016.

De nordiske Kunstnerråd

Dansk Kunstnerråd arbejder fortsat sammen med sine søsterorganisationer i Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Sameland. De nordiske kunstnerråd mødes, udveksler erfaringer og forholder sig så vidt muligt samlet til det nordiske kultursamarbejde og til tider også til europæiske og internatonale tematikker. I september mødtes de nordiske kunstnerråd i Helsinki i forbindelse med Nordisk Mininsterråds konference om kulturel bæredygtighed. Elisabet Diedrichs deltog som rep. for DKR. Inge-Helene Fly var gæst ved det svenske kunstnerråds konference i februar 2016 om kunstnernes vilkår set i lyset af kulturpolitikkens regionalisering i Sverige.

Deltagelse i høringer

Hvordan kan kultur bidrage til fred, forsoning og anti-radikalisering i udviklingspolitikken? Dette var et gennemgående tema til Høring om Kultur og Udvikling, arrangeret af Folketingets Kulturudvalg og Udenrigsudvalg i marts 2016. Kan kultur medvirke til at skabe fred, forsoning og antiradikalisering? CKU fremlagde danske erfaringer fra Danmarks strategi for støtte til kultur og udvikling (2011). Retten til kunst og kultur blev diskuteret, overvejelser om et nyt fælles Kulturinstitut blev lanceret og idéen om kunst som et tredje ben i en dansk udenrigspoltik blev nævnt i flere oplæg. Dansk Kunstnerråd har efterflg. i et høringssvar til Kulturministeriet argumenteret for etableringen af et fælles forankret dansk kulturinstitut.

Dansk Kunstnerråd og repræsentationer

 • Dansk Kunstnerråd er repræsenteret flg. steder
 • Det Danske Filminstituts kontaktudvalg
 • Kunstnernes Retshjælps bestyrelse
 • Bestyrelsen for Fabrikken for Kunst og Design
 • Kulturfonden Danmark og Finland
 • Samrådet for Ophavsret
 • Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab
 • Det Danske Kulturinstituts repræsentantskab
 • Udenrigsministeriets Beach Club
 • Danmarks Biblioteksforenin

Interne arbejdsgrupper i Dansk Kunstnerråd

Skatteudvalget opdaterer vejledningen Kunstnernes Beskatning og følger problematikken kunstnere og skat.

Implementeringsgruppen arbejder for at implementere UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed.

Arbejdsgruppen for de kreative fag arbejder på at styrke de kreative fag i grundskoler og ungdomsuddannelser. Pt samarbejder man med repræsentanter for de kreative fags lærerorganisationer om implementeringen af folkeskolereformen.

Public service gruppen har til opgave at skabe debat og forståelse for den kunstneriske og kulturelle dimension i public service-begrebet og vil følge arbejdet i regeringens Public service-udvalg tættest muligt.

Arbejdsgruppen for ytringsfrihed har til hensigt at fremme en nuanceret debat om ytringsfrihedens forskellige aspekter.

 

Beretningen er fremlagt for bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd 2. maj 2016 og godkendt ved Dansk Kunstnerråds årsmøde 12. maj 2016