Politik og visioner for 2021-2023

DANSK KUNSTNERRÅD Strategi 2021-2023

Dansk Kunstnerråd – en samlet stemme for Danmarks professionelle kunstnere

Talerør

Dansk Kunstnerråd er et fælles talerør for de professionelle kunstnere i Danmark, hvor der tales med samlet stemme om de vigtigste problemstillinger og emner, som er fælles for de professionelle kunstnere og deres organisationer.

Viden

Dansk Kunstnerråd indsamler og deler aktuel viden om kunstnernes vilkår og virke – indsamlet blandt 20.000
skabende og udøvende kunstnere.

Interessevaretagelse

Dansk Kunstnerråd debatterer kunstens og kunstnerens rolle i samfundet og varetager kunstnernes interesser i rådgivning af ministerier, politikere og brancheaktører.

 

TRE TEMAER I 2021-2023 STRATEGIEN

1. Styrk den politiske samtale om kunsten

Baggrund
Politikere, embedsmænd og offentligheden har behov for input fra faglige partshavere inden for kunstområdet, så samtalen om kunsten bliver kvalificeret og relevant.

Hvad vil vi opnå?
Dansk Kunstnerråd vil bidrage til en kvalificeret samtale med alle kulturpolitiske ordførere, embedsfolk og vidensinstitutioner. Dansk Kunstnerråd har som ambition at være en central dialogpartner i forbindelse med debatter og initiativer, der går på tværs af hele det kunstneriske felt.

2. Fremtidens kunstneriske erhverv og kunstnernes vilkår

Baggrund
Professionelle kunstnere lever af deres arbejde, og kunst er i bred forstand et erhverv, som bidrager til omsætning og eksport til dansk økonomi. Det kunstneriske erhverv er karakteriseret ved kombinationsindkomster og atypiske ansættelser. Indtjeningsgrundlaget spænder fra legater og kunststøtte til honorarer, royalties, løn og selvstændig virksomhed. En række faktorer truer nu indtjeningsgrundlaget – både helt aktuelt med Corona-pandemien, og i en digital fremtid, hvor store tech-platforme som YouTube og Facebook svækker de økonomiske vilkår for kunsten, fordi de i ringe eller intet omfang honorerer de kunstnere, som skaber en stor del af deres indhold.

Hvad vil vi opnå?
Dansk Kunstnerråd vil skabe øget synlighed omkring vilkårene for kunstnerisk virksomhed i Danmark. Politikere, meningsdannere og borgere i almindelighed skal have klarere indblik i, hvorfor danskproduceret kunst er nødvendig og værdiskabende, samt hvad der skal til for at sikre levedygtige vilkår for kunsten i fremtiden. I samarbejde med relevante organisationer i Danmark, Norden og EU vil Dansk Kunstnerråd bidrage til at belyse konsekvenserne af tech-industriens dominans på markedet for originalt indhold.

3. Kunstnerens bidrag til samfundet

Baggrund
Siden 1960’erne har det været bredt anerkendt i Danmark, at kunsten er værdifuld i sin egen ret. Det gælder fortsat, men i en tid hvor hele kloden efterspørger løsninger til den grønne omstilling er det også nødvendigt at spørge, hvordan kunsten kan bidrage til en positiv samfundsudvikling inden for eksempelvis læring, sundhed, demokratisk samtale, ligestilling, socialt arbejde, forretningsmæssig innovation og meget mere.

Hvad vil vi opnå?
Dansk Kunstnerråd vil være bannerfører for en revitaliseret samtale om, hvilken rolle kunsten skal spille i samfundet – for den enkelte borger og på strukturelt niveau. Samtalen skal føres med andre råd, tænketanke, forskere og videninstitutioner på dansk og internationalt niveau.

 

STRATEGISKE MÅL 2021-2023

1. Styrk den politiske samtale

a. DKR skal positionere sig blandt politikere som en central kilde til viden om kunstens og kunstnernes vilkår i bred forstand.

b. DKR’s politiske dialog dække flere ministerielle ressortområder samt flere ordførere i flere partier. Dertil skal dialogen give anledning til relevante partnerskaber med andre organisationer.

 

2. Fremtidens kunstneriske erhverv og kunstnernes vilkår

a. DKR indsamler og deler aktuel viden, som anskueliggør kunstnerens virke og rammevilkår i samfundet – aktuelt under Coronaen og i en digital fremtidig præget af tech-giganternes dominans.

b. DKR faciliterer samarbejde og videndeling mellem kunstneriske organisationer, som derved bliver klogere på, hvad der rører sig i forhold til andre organisationers marked og vilkår.

3. Kunstnerens bidrag til samfundet

a. DKR skal være en aktiv spiller i de netværk, som fører den offentlige debat om kunstnerens rolle
og værdiskabelse inden for f.eks. innovation, læring og integration.

b. DKR skal holde sig orienteret i og om muligt bidrage til konkrete projekter, initiativer og forskning
der afdækker kunstnerens bidrag til samfundet