Kunstner i Klassen

I alt for mange år har de kunstneriske og kulturelle fag været nedprioriteret i folkeskolen og på seminarierne landet over. Og det er på trods af, at kunst og kultur spiller en afgørende betydning i læringsprocesser. 

Kunstner i Klassen 2017. Foto: Dansk Kunstnerråd.

Det mener Dansk Kunstnerråd, som står bag udviklingsprojektet Kunstner i Klassen (KIK).

Med Kunstner i Klassen-projektet (KIK-projektet) har det været Dansk Kunstnerråds ambition at løfte kvaliteten af de kreative fag og samtidig sætte fokus på betydningen af at børn og unge møder kunstneriske greb igennem deres skolegang.

Kunstner i Klassen er et projekt, som har været under udvikling i mange år, og som blev realiseret på to skoler i Thisted i 2017: Hurup skole og Tingstrup skole.

Det bestod af to-ugers forløb i alt tolv klasser med 6 -7 professionelle kunstnere tilknyttet indenfor kunstarterne: musik, billedkunst, scenekunst, kunsthåndværk og design og litteratur og film fordelt på klassetrinene 3. – 8. Klasse.

Konklusionerne fra udviklingsprojektet blev præsenteret i januar 2018 i en ekstern evaluering, som baserer sig på feltarbejde fra undervisning, logbøger og interviews med både lærere og kunstnere.

Der tegner sig nogle klare potentialer og anbefalinger for fremtidige Kunstnere i Klassen projekter. Evalueringen peger bl.a. på flg. fire områder:

  1. Der er et klart innovationspotentiale i mødet mellem kunstner og lærer-elev. Men det forudsætter, at kunstnere bliver opmærksomme på dette og stifter bekendtskab med dette på de kunstneriske uddannelser eller i praktikforløb på de kunstneriske uddannelser.
  2. Der er potentialer i at skabe et fælles sprog mellem kunstnere, der øger bevidstheden omkring kunstneriske processer og kunstens tilgange til fagene i skolen/undervisningen.
  3. Der skal skabes variation og varighed i forankringen af kunstneriske fag på klassetrin. Der skal være mulighed for at alle klassetrin stifter bekendtskab med alle kunstfag. Alle kunstfag (musik, scenekunst, kunsthåndværk, billedkunst, litteratur eller film) kan udføres på forskellige niveauer, der er målrettet de enkelte klassetrin. Det vil bidrage til et højere kulturelt dannelsesniveau, når elever får kontinuerlig erfaring med de forskellige kunstfag på alle klassetrin.
  4.  Der skal gøres plads til skaberrummet og gentagelsesprocesser: Uvisheden i den kunstneriske proces er en særlig kvalitet, som elever og lærere kan drage nytte og erfaring af. Dette skaberrum har svære vilkår i den struktur, der opereres med i skolen, ligesom det er en udfordring for elever at dvæle ved. Får elever og lærere større erfaringer med disse diffuse og langstrakte processer i skolen, vil det skabe større overskud og udholdenhed til at håndtere forskellige situationer, der ikke behøver at være æstetiske.

Efter at have fulgt udviklingsprojektet og i lyset af konklusionerne og anbefalingen fra dette projekt, opfordrer Dansk Kunstnerråd til, at der bliver skabt en varig Kunstner i Klassen (KIK) ordning.

“Længe har kunst og kultur været underprioriteret i folkeskolen – og nu sidder vi faktisk med en model for, hvordan vi kunne gennemføre flere forløb, hvor kunstnere aktivt bruger deres faglighed i klasserummet til inspiration for både børn og folkeskolelærere i hverdagen. Vi har den viden der skal til, og er parat til flere lignende projekter. Lad os endelig komme i gang.
– Jørgen Thorup, formand for Dansk Kunstnerråd, 2018.

Læs evalueringsrapporten her: Anbefalinger fra Dansk Kunstnerråd om kunstnerens potentiale i folkeskolen (Pdf)