Om Dansk Kunstnerråd

Dansk Kunstnerråd er en tværfaglig organisation for de professionelle kunstneres organisationer i Danmark, med henblik på samarbejde på det kunst- og kulturpolitiske område. Ialt har Dansk Kunstnerråd 25 medlemsorganisationer med ca. 18.000 medlemmer.

Dansk Kunstnerråd har til formål at varetage kunstens og de professionelle kunstneres kulturpolitiske placering i samfundet, herunder at arbejde for de professionelle kunstneres interesser i politisk, retslig, økonomisk og social sammenhæng.

Dansk Kunstnerråd indgår i dialog med politikere og myndigheder inden for kulturområdet og er repræsenteret i en række råd og udvalg.

Dansk Kunstnerråd samarbejder med tilsvarende organisationer i andre lande, bl.a. inden for rammen af de nordiske kunstnerråd.

Rådsmødet er Dansk Kunstnerråds højeste besluttende myndighed. I rådsmødet deltager 1 repræsentant for hver medlemsorganisation. Formand og bestyrelse vælges af rådet, som også nedsætter udvalg og arbejdsgrupper efter behov.

Dansk Kunstnerråd finansieres via kontingenter fra medlemsorganisationerne, tipsmidler fra Kulturministeriet, mv.

Dansk Kunstnerråds historie

Dansk Kunstnerråd har gennem tiden skabt samarbejde på tværs af forskellige kunstarter. Med sin oprindelige målsætning, havde DKR til formål at: ”virke for den mest hensigtsmæssige retlige og økonomiske beskyttelse af kunstnernes ophavsrettigheder, samt som forum for udveksling af synspunkter og erfaringer vedrørende kunstnernes stilling og funktion i samfundet” (Duelund, Peter: Kunstens Vilkår s. 71). I de senere år har DKR i højere grad fungeret som et kunstpolitisk forum. Ligeledes fungerer DKR som talerør over for de kulturelle myndigheder, såsom kulturministeriet.

Paraplyorganisationen, Dansk Kunstnerråd, er et udspring af 1970’ernes kulturpolitiske tankegange. En række organisationer gik i 1971 sammen med en håndfuld enkeltpersoner om, at oprette en fælles interesseorganisation for de eksisterende organisationer på de forskellige kunstneriske områder. Med Hans Jørgen Lembourn som formand (1971-1978), var fællesskabet, stimulering af kunsten samt gode vilkår for både den professionelle- og amatørkunstneren drivkraften. DKR lagde ud med 18 forskellige medlemsorganisationer, hvoraf der i tidens løb er kommet flere til.

Sekretariatet var i begyndelsen lokaliseret i Fællesforbundet for Teater, film og TVs lokaler i København. Senere fik DKR egne lokaler på Gammel Strand i København, dernæst på Kronprinsessegade og pr. 1. juni 2016 har DKR haft til huse i Christian Haves moderne lokaler på Hillerødgade 30a på Nørrebro.

Historisk set har DKR beskæftiget sig med mange forskellige projekter og problemstillinger. Et af de første større skridt for DKR, var deres initiativ til et permanent samarbejde mellem kunstnerrådene i de nordiske lande – dette blev til Nordisk kunstnerråd, der havde sin begyndelse i 1987. I 1993 blev dette samarbejde udvidet og et nyt europæisk samarbejde havde sin begyndelse med første konference på Krogerup Højskole i Danmark.

Derudover har DKR udgivet og deltaget i forskellige samarbejder om udgivelser såsom ’Kunstens vilkår’ af Peter Duelund. Med udgivelsen af DKRs kulturbetænkning i 1980, der var et modspil til kulturminister K. Helveg Petersens ’Betænkning nr. 517’ fra 1969, blev der sat fokus på et mere musisk samfund samt en igangsættelse af en undersøgelse af forholdet mellem producenten og formidleren af kunst. Hvert år udgiver DKR ’Kunstnernes beskatning’, der danner et overblik over forskellige forhold man som kunstner skal være opmærksom på.

demonstration

Ved besparelser, som fx i 2007, hvor DRs økonomiske nedtur især gik ud over kunst- og kulturoverfladen og 50 medarbejdere blev fyret så bl.a. radiodokumentaren, litteraturen og livemusikken nu blev svære at få øje på i DRs program-plan, gik DKR i aktion i et samarbejde med Dansk Journalistforbund. En større demonstration blev udført den 12. september 2007 og forfatter og tidligere journalist, Knud Vilby, udtalte i denne sammenhæng: ”At spare er en ting. Det har alle virksomheder prøvet. Men når man skærer hele genrer væk, som det for eksempel sker med radiodokumentaren, litteraturen og livemusikken, er det et kæmpe problem.” (Rasmussen, Hans Henrik: Information, På gaden for DR, 13. Sep. 2007)

Aktuelle Temaer

Dansk Kunstnerråd har bl.a. følgende temaer på dagsordenen:

  • Kunststøttesystemet
  • Kunstens tilgængelighed i hele landet
  • Fødekæden – fra de kunstneriske fag i folkeskolen til de videregående kunstneriske uddannelser
  • Kunstnerisk frihed, censur og selvcensur
  • Medier og Public Service
  • Kunstnernes arbejds- og produktionsforhold

Arbejdsgrupper

Der oprettes løbende udvalg i regi af Dansk Kunstnerråd der arbejder med udvalgte temaer. Pt. er flg. udvalg aktive:

Skatteudvalget som opdaterer vejledningen Kunstnernes Beskatning og følger problematikken kunstnere og skat.

Implementeringsgruppen arbejder for at implementere UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed.

Arbejdsgruppen for de kreative fag arbejder på at styrke de kreative fag i grundskoler og ungdomsuddannelser. Pt samarbejder man med repræsentanter for de kreative fags lærerorganisationer om implementeringen af folkeskolereformen.

Public service gruppen har til opgave at skabe debat og forståelse for den kunstneriske og kulturelle dimension i public service-begrebet og vil følge arbejdet i regeringens Public service-udvalg tættest muligt.

Arbejdsgruppen for ytringsfrihed har til hensigt at fremme en nuanceret debat om ytringsfrihedens forskellige aspekter.

Vedtægter for Dansk Kunstnerråd

§ 1 Navn og hjemsted

Organisationens navn er ”Dansk Kunstnerråd”. Dansk Kunstnerråds hjemsted er København.

§ 2 Formål og virke

Dansk Kunstnerråd er en kunst- og kulturpolitisk paraplyorganisation for danske professionelle kunstneres organisationer.

Dansk Kunstnerråds formål er at fremme kunstens og kunstnernes kulturpolitiske position i samfundet og at arbejde for de professionelle kunstneres interesser. Dansk Kunstnerråd arbejder desuden for at fremme og styrke den offentlige debat om kunst og kultur.

Dansk Kunstnerråd arbejder for kunstens frihed og kunstnernes ytringsfrihed.

Dansk Kunstnerråd fungerer som et fælles forum for udveksling af synspunkter og erfaringer vedrørende de professionelle kunstneres stilling og funktion i samfundet.

Dansk Kunstnerråd kan fungere som koordinerende høringsinstans i forhold til de offentlige myndigheder i bred forstand.

Dansk Kunstnerråd skal i videst muligt omfang sikre kunstnernes organisationer repræsentation i råd, udvalg m.v. der skønnes at have en væsentlig kunst- og kulturpolitisk betydning.

Dansk Kunstnerråd deltager som kulturpolitisk paraplyorganisation i dansk, nordisk og internationalt kulturpolitisk samarbejde.

§ 3 Finansiering

Dansk Kunstnerråds arbejde og daglige administration finansieres ved kontingent fra de enkelte medlemsorganisationer, offentlig støtte, fondstilskud m.v. Medlemsorganisationernes kontingent fastsættes med udgangspunkt i deres antal medlemmer.

§ 4 Medlemskab

Enhver landsdækkende organisation af professionelle kunstnere kan ansøge Rådet om optagelse som medlem af Dansk Kunstnerråd.

§ 5 Rådet

Dansk Kunstnerråds øverste myndighed er Rådet, som har én repræsentant fra hver medlemsorganisation. Hver organisation har én stemme. De enkelte organisationer kan til hvert rådsmøde sende yderligere én repræsentant uden stemmeret. Repræsentanterne skal så vidt muligt være medlemmer af deres organisations bestyrelse, og skal under alle omstændigheder have et klart mandat fra deres organisation i forhold til Dansk Kunstnerråd.

Der tilstræbes konsensus ved Rådets afgørelser, og når denne ikke kan opnås, træffes beslutning ved 2/3 flertal under forudsætning af at mindst halvdelen af medlemsorganisationerne er til stede.

Medlemskab af Rådet er ulønnet.

Rådsmedlemmer kan efter aftale med Dansk Kunstnerråds bestyrelse bevilges dækning af diverse udgifter, som er forbundet med udvalgsarbejde, rejser.

§ 6 Bestyrelse

Dansk Kunstnerråds daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som består af en formand og otte menige medlemmer. Formanden vælges direkte af Rådets årsmøde, hvor også de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer for et år ad gangen.

Formanden og de menige bestyrelsesmedlemmer vælges alle for en periode af to år. Valgperioden er forskudt. Genvalg kan finde sted på alle poster.

Som formand kan vælges ethvert medlem af én af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af Rådets midte.

Der vælges desuden af Rådets midte en suppleant til bestyrelsen for en valgperiode på et år.

Kandidater til posten som formand eller bestyrelsesmedlem skal anmeldes til Dansk Kunstnerråds sekretariat senest 14 dage forud for årsmødet, jf. § 8.

Valg af formand, bestyrelse og suppleant sker ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed foretages ny afstemning mellem de kandidater, der har opnået samme stemmetal. Alle afstemninger foregår skriftligt.

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Suppleanten indtræder i bestyrelsen ved permanent forfald for et medlem indtil førstkommende årsmøde, hvor der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for den evt. resterende del af valgperioden.

Den valgte formand oppebærer et honorar, hvis størrelse fastsættes for hele formandens valgperiode af Rådet efter indstilling fra bestyrelsen. De øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager ikke honorar.

Det daglige arbejde forestås af et sekretariat, der ansættes af bestyrelsen.

§ 7 Rådsmøder og bestyrelsesmøder

Dansk Kunstnerråds formand udsender indkaldelse med dagsorden til rådsmøder og bestyrelsesmøder.

Indkaldelse til rådsmøder skal ske med mindst en uges varsel.
Formanden skal medtage ethvert punkt til dagsordenen som rådsmedlemmer måtte ønske behandlet.

Rådsmøder afholdes mindst 4 gange årligt.

Formanden har pligt til inden for 14 dage at indkalde til ekstraordinært Rådsmøde såfremt 1/4 af rådsmedlemmerne ønsker det.

Bestyrelsen indkaldes til møde når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer af ønsker det.

Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst en uges varsel; i særlige tilfælde kan bestyrelsen dog hasteindkaldes med indtil tre dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst fire medlemmer, eller når mindst fem medlemmer uden formanden er til stede. Bestyrelsen udarbejder ved sin tiltrædelse en forretningsorden for sit arbejde.

Bestyrelsen har ansvaret for Dansk Kunstnerråds daglige drift, herunder ansvar for økonomi og sekretariatspersonale.

§ 8 Årsmøde

Dansk Kunstnerråds årsmøde skal finde sted inden 1. juni. Årsmødet indkaldes ved almindeligt brev eller mail til hver medlemsorganisation. Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel.

Dagsordenen for Årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning.
Godkendelse af regnskab.
I ulige år valg af formand.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af en suppleant til bestyrelsen for et år.
Valg af statsautoriseret revisor.
Forslag fra bestyrelsen.
Forslag til emner/sager som Rådet bør tage op.
Vedtagelse af næste års budgetramme og fastlæggelse af kontingent.
Eventuelt.
Kandidaturer til valgbare poster og forslag til emner/sager som Rådet bør tage op skal være Dansk Kunstnerråds sekretariat i hænde senest 14 dage før årsmødet og umiddelbart herefter meddeles til organisationerne. Dog kan kandidater til valg af suppleant stille op på årsmødet.

§ 9 Regnskab

Rådets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af Rådet godkendt statsautoriseret revisor.

Den kritiske revisor afgiver til det følgende årsmøde en beretning om overensstemmelsen mellem Dansk Kunstnerråds aktiviteter og det aflagte regnskab.

§ 10 Deltagelse i udvalg m.v.

Ved deltagelse i diverse udvalg, råd m.v. vælges repræsentanter for Dansk Kunstnerråd så vidt muligt blandt Rådets medlemmer.

Repræsentanterne skal følge de retningslinjer der fastlægges af Dansk Kunstnerråd.

§ 11 Udmeldelse

En medlemsorganisations udmeldelse skal ske skriftligt til Dansk Kunstnerråds formand med mindst seks måneders varsel ved udgangen af et kalenderår.

I udmeldelsesperioden betales kontingenter m.v. stadig.

§ 12 Hæftelse

For Dansk Kunstnerråds forpligtelser hæfter alene Dansk Kunstnerråds formue.

§ 13 Tegningsregel

Dansk Kunstnerråd tegnes af formand og næstformand i fællesskab. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 14 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver en beslutning med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på et årsmøde.

Disse vedtægtsændringer blev vedtaget ved årsmødet maj 2020.

§ 15 Opløsning

Ved Dansk Kunstnerråds opløsning må ingen del af dennes formue tilfalde medlemmerne. Formuen anvendes til kulturelle formål efter Rådets beslutning.

§ 16 Ikrafttrædelse

Ved det første årsmøde efter vedtagelsen af nærværende vedtægter vælges bestyrelsens formand og fire bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode samt fire bestyrelsesmedlemmer for en étårig periode. Herefter bortfalder denne § 16.

Vedtaget af Dansk Kunstnerråd den 7. oktober 1971 og senest revideret den 19. februar, den 21. maj 2015 og i maj 2021.

Bestyrelsen

Bestyrelsen maj 2022

Bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd består af i alt 8 medlemmer og 1 ordførende. Medlemmerne er indstillet af deres kunstfaglige organisationer og valgt på årsmødet.

Nis Rømer (forperson Dansk Kunstnerråd)

Billedkunstnernes Forbund

Søren Bang Jensen

Dansk Skuespillerforbund

Søs Nyengaard

Dansk Musiker Forbund

Benjamin Koppel

Dansk Artistforbund

Hans-Ole Herbst

Tegnerne

Olivia Chamby-Rus

Filminstruktørerne

Carsten Burke Christensen

Danske Scenografer

Tilmed dig vores nyhedsbrev