Om Dansk Kunstnerråd

Dansk Kunstnerråd er paraplyorganisation for de professionelle kunstneres og kulturskaberes organisationer i Danmark, med henblik på samarbejde på det kunst- og kulturpolitiske område. Ialt har Dansk Kunstnerråd 23 medlemsorganisationer med ca. 20.000 medlemmer.

Dansk Kunstnerråd har til formål at varetage kunstens og de professionelle kunstneres kulturpolitiske placering i samfundet, herunder at arbejde for de professionelle kunstneres interesser i politisk, retslig, økonomisk og social sammenhæng.

Dansk Kunstnerråd indgår i dialog med politikere og myndigheder inden for kulturområdet og er repræsenteret i en række råd og udvalg.

Dansk Kunstnerråd samarbejder med tilsvarende organisationer i andre lande, bl.a. inden for rammen af de nordiske kunstnerråd.

Rådsmødet er Dansk Kunstnerråds højeste besluttende myndighed. I rådsmødet deltager 1 repræsentant for hver medlemsorganisation. Formand og bestyrelse vælges af rådet, som også nedsætter udvalg og arbejdsgrupper efter behov.

Dansk Kunstnerråd finansieres via kontingenter fra medlemsorganisationerne, tipsmidler fra Kulturministeriet mv.

Vedtægter for Dansk Kunstnerråd

§ 1 Navn og hjemsted

Organisationens navn er ”Dansk Kunstnerråd”. Dansk Kunstnerråds hjemsted er København.

§ 2 Formål og virke

Dansk Kunstnerråd er en kunst- og kulturpolitisk paraplyorganisation for danske professionelle kunstneres organisationer.

Dansk Kunstnerråds formål er at fremme kunstens og kunstnernes kulturpolitiske position i samfundet og at arbejde for de professionelle kunstneres interesser. Dansk Kunstnerråd arbejder desuden for at fremme og styrke den offentlige debat om kunst og kultur.

Dansk Kunstnerråd arbejder for kunstens frihed og kunstnernes ytringsfrihed.

Dansk Kunstnerråd fungerer som et fælles forum for udveksling af synspunkter og erfaringer vedrørende de professionelle kunstneres stilling og funktion i samfundet.

Dansk Kunstnerråd kan fungere som koordinerende høringsinstans i forhold til de offentlige myndigheder i bred forstand.

Dansk Kunstnerråd skal i videst muligt omfang sikre kunstnernes organisationer repræsentation i råd, udvalg m.v. der skønnes at have en væsentlig kunst- og kulturpolitisk betydning.

Dansk Kunstnerråd deltager som kulturpolitisk paraplyorganisation i dansk, nordisk og internationalt kulturpolitisk samarbejde.

§ 3 Finansiering

Dansk Kunstnerråds arbejde og daglige administration finansieres ved kontingent fra de enkelte medlemsorganisationer, offentlig støtte, fondstilskud m.v. Medlemsorganisationernes kontingent fastsættes med udgangspunkt i deres antal medlemmer.

§ 4 Medlemskab

Enhver landsdækkende organisation af professionelle kunstnere kan ansøge Rådet om optagelse som medlem af Dansk Kunstnerråd.

§ 5 Rådet

Dansk Kunstnerråds øverste myndighed er Rådet, som har én repræsentant fra hver medlemsorganisation. Hver organisation har én stemme. De enkelte organisationer kan til hvert rådsmøde sende yderligere én repræsentant uden stemmeret. Repræsentanterne skal så vidt muligt være medlemmer af deres organisations bestyrelse, og skal under alle omstændigheder have et klart mandat fra deres organisation i forhold til Dansk Kunstnerråd.

Der tilstræbes konsensus ved Rådets afgørelser, og når denne ikke kan opnås, træffes beslutning ved 2/3 flertal under forudsætning af at mindst halvdelen af medlemsorganisationerne er til stede.

Medlemskab af Rådet er ulønnet.

Rådsmedlemmer kan efter aftale med Dansk Kunstnerråds bestyrelse bevilges dækning af diverse udgifter, som er forbundet med udvalgsarbejde, rejser.

§ 6 Bestyrelse

Dansk Kunstnerråds daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som består af en forperson og otte menige medlemmer. Forpersonen vælges direkte af Rådets årsmøde, hvor også de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstforperson og kasserer for et år ad gangen.

Forpersonen og de menige bestyrelsesmedlemmer vælges alle for en periode af to år. Valgperioden er forskudt. Genvalg kan finde sted på alle poster.

Som forperson kan vælges ethvert medlem af én af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af Rådets midte.

Der vælges desuden af Rådets midte en suppleant til bestyrelsen for en valgperiode på et år.

Bestyrelsen skal så vidt muligt have en ligelig kønsfordeling. 

Kandidater til posten som forperson eller bestyrelsesmedlem skal anmeldes til Dansk Kunstnerråds sekretariat senest 14 dage forud for årsmødet, jf. § 8. Bestyrelsen skal så vidt muligt have en ligelig kønsfordeling.

Valg af forperson, bestyrelse og suppleant sker ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed foretages ny afstemning mellem de kandidater, der har opnået samme stemmetal. Alle afstemninger foregår skriftligt.

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Suppleanten indtræder i bestyrelsen ved permanent forfald for et medlem indtil førstkommende årsmøde, hvor der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for den evt. resterende del af valgperioden.

Den valgte forperson oppebærer et honorar, hvis størrelse fastsættes for hele forpersonens valgperiode af Rådet efter indstilling fra bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan oppebære honorar ved fremmøde som fastsat i forretningsordenen.  Det daglige arbejde forestås af et sekretariat, der ansættes af bestyrelsen.

§ 7 Rådsmøder og bestyrelsesmøder

Dansk Kunstnerråds forperson udsender indkaldelse med dagsorden til rådsmøder og bestyrelsesmøder.

Indkaldelse til rådsmøder skal ske med mindst en uges varsel.
Forpersonen skal medtage ethvert punkt til dagsordenen som rådsmedlemmer måtte ønske behandlet.

Rådsmøder afholdes mindst 4 gange årligt.

Forpersonen har pligt til inden for 14 dage at indkalde til ekstraordinært Rådsmøde såfremt 1/4 af rådsmedlemmerne ønsker det.

Bestyrelsen indkaldes til møde når forperson eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst en uges varsel; i særlige tilfælde kan bestyrelsen dog hasteindkaldes med indtil tre dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når forpersonen og mindst fire medlemmer, eller når mindst fem medlemmer uden forpersonen er til stede. Bestyrelsen udarbejder ved sin tiltrædelse en forretningsorden for sit arbejde.

Bestyrelsen har ansvaret for Dansk Kunstnerråds daglige drift, herunder ansvar for økonomi og sekretariatspersonale.

§ 8 Årsmøde

Dansk Kunstnerråds årsmøde skal finde sted inden 1. juni. Årsmødet indkaldes ved almindeligt brev eller mail til hver medlemsorganisation. Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel.

Dagsordenen for Årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent.
Forpersonens beretning.
Godkendelse af regnskab.
I ulige år valg af forperson.
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af en suppleant til bestyrelsen for et år.
Valg af statsautoriseret revisor.
Forslag fra bestyrelsen.
Forslag til emner/sager som Rådet bør tage op.
Vedtagelse af næste års budgetramme og fastlæggelse af kontingent.
Eventuelt.

Kandidaturer til valgbare poster og forslag til emner/sager som Rådet bør tage op skal være Dansk Kunstnerråds sekretariat i hænde senest 14 dage før årsmødet og umiddelbart herefter meddeles til organisationerne. Dog kan kandidater til valg af suppleant stille op på årsmødet.

§ 9 Regnskab

Rådets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af Rådet godkendt statsautoriseret revisor.

Den kritiske revisor afgiver til det følgende årsmøde en beretning om overensstemmelsen mellem Dansk Kunstnerråds aktiviteter og det aflagte regnskab.

§ 10 Deltagelse i udvalg m.v.

Ved deltagelse i diverse udvalg, råd m.v. vælges repræsentanter for Dansk Kunstnerråd så vidt muligt blandt Rådets medlemmer.

Repræsentanterne skal følge de retningslinjer der fastlægges af Dansk Kunstnerråd.

§ 11 Udmeldelse

En medlemsorganisations udmeldelse skal ske skriftligt til Dansk Kunstnerråds forperson med mindst seks måneders varsel ved udgangen af et kalenderår.

I udmeldelsesperioden betales kontingenter m.v. stadig.

§ 12 Hæftelse

For Dansk Kunstnerråds forpligtelser hæfter alene Dansk Kunstnerråds formue.

§ 13 Tegningsregel

Dansk Kunstnerråd tegnes af forperson og næstforperson i fællesskab. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 14 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver en beslutning med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på et årsmøde.

§ 15 Opløsning

Ved Dansk Kunstnerråds opløsning må ingen del af dennes formue tilfalde medlemmerne. Formuen anvendes til kulturelle formål efter Rådets beslutning.

§ 16 Ikrafttrædelse

Ved det første årsmøde efter vedtagelsen af nærværende vedtægter vælges bestyrelsens forperson og fire bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode samt fire bestyrelsesmedlemmer for en étårig periode. Herefter bortfalder denne § 16.

Vedtaget af Dansk Kunstnerråd den 7. oktober 1971 og senest revideret den 19. februar, den 21. maj 2015 og i maj 2021 samt revisioner ved ekstraordinært årsmøde i Dansk Kunstnerråd 23. august 2022.

Bestyrelsen

Bestyrelsen maj 2024

Bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd består af i alt 8 medlemmer og 1 ordførende. Medlemmerne er indstillet af deres kunstfaglige organisationer og valgt på årsmødet.

Søren Bang Jensen, forperson Dansk Kunstnerråd

Dansk Skuespillerforbund

Lisbeth Tolstrup, næstforperson, Dansk Kunstnerråd

Kvindelige Kunstneres Samfund

Sia Mai

Danske Kunsthåndværkere & Designere

Henrik Jansberg

Dansk Musiker Forbund

Betina Følleslev

Dansk Artist Forbund

Kristine Maj de Neergaard

Film og TV-arbejderforeningen

Anders Refn

Danske Filminstruktører

Line Tjørnhøj

Dansk Komponistforening

Signe Klejs

KUFA - Kunstnernes Fagforening

Marie í Dali

Danske Scenografer

Tilmed dig vores nyhedsbrev