Dansk Kunstnerråd Hillerødgade 30 a, 1. sal 2200 Nørrebro Tele: 85 49 43 17 Mail: dkr@danskkunstnerraad.dk

Privatlivspolitik

Dansk Kunstnerråd har udfærdiget nærværende privatlivspolitik i forbindelse med behandling af personoplysninger, til oplysning for de som er i kontakt med foreningen, om at Dansk Kunstnerråd overholder gældende lov om databeskyttelse og følger principperne for god databehandlerskik. Dansk Kunstnerråd behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål, som følger foreningens legitime interesser, og som er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål. Oplysninger slettes når de ikke længere er nødvendige – eller når en registreret beder foreningen om det.

Formålet med foreningens behandling

Dansk Kunstnerråd er en tværfaglig organisation for de professionelle kunstneres organisationer i Danmark, med henblik på samarbejde på det kunst- og kulturpolitiske område. Dansk Kunstnerråd har til formål at varetage kunstens og de professionelle kunstneres kulturpolitiske placering i samfundet, herunder at arbejde for de professionelle kunstneres interesser i politisk, retslig, økonomisk og social sammenhæng. Foreningens formål med behandling af personoplysninger er at kunne varetage foreningens opgaver. Dansk Kunstnerråds sikrer lovligt at kunne behandle registrerede oplysninger. Hvor foreningen ikke har anden hjemmel, sikres lovlig behandling enten ved at medlemsorganisationerne eller foreningen selv, har indhentet samtykke fra vedkommende, afhængigt af, hvem der indhenter oplysningerne og informere den registrerede. Dansk Kunstnerråd behandler aldrig oplysninger, som ikke forfølger et formål.

Kategorier af persondata

Dansk Kunstnerråd behandler som udgangspunkt kun almindelige oplysninger, eksempelvis navn, mail, ansøgninger og cv’er. Dog behandler foreningen i visse tilfælde også cpr-numre i forbindelse med projekter og administration. Omfanget af oplysninger der indhentes, er proportionalt med formålet for anvendelsen heraf. Foreningen anvender meget billedmateriale taget i forbindelse med afholdte arrangementer og andre projekter. Foreningen sikre sig altid at gøre opmærksom på, når der streames eller tages billeder i området for arrangementet. Foreningen sikrer sig at indhente samtykke til anvendelse af billedmateriale, hvor enkelte personer tydeligt kan identificeres. Foreningen består af 24 forskellige forbund og organisationer. På den måde får Dansk Kunstnerråd til tider direkte eller indirekte indblik i fagforeningstilknytning. Forbundet behandler kun sådanne oplysninger, når det forfølger et helt specifikt formål, og at der er indhentet samtykke fra enten pågældende registreredes fagforbund eller fra Dansk Kunstnerråd.

Registrerede oplysninger

Dansk Kunstnerråd indsamler forskellige data fra følgende:
  1. Oplysninger indsendt til foreningen af dig i forbindelse med forskellige ansøgninger.
  2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med henvendelse og korrespondance, både personlige som på skrift.
  3. Oplysninger tilsendt lovligt af tredjemand eller et af foreningens rådsmedlemmer. Disse oplysninger er baseret på lovpligtig udveksling eller indhentet samtykke.
  4. Oplysninger indsamlet fra offentligt tilgængelige kanaler, i forbindelse med første gangs kontakt. Foreningen vil i den forbindelse forfølge oplysningspligten og god databehandlerskik.
  5. Som interesseorganisation, der arbejder til fordel for kunst og kultur i Danmark, har foreningen vurderet at kunne tage kontakt til brancheaktører, kulturpolitikere, offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner. I disse tilfælde sikres det at forfølge oplysningspligten over for vedkommende ved første kontakt, samt oplyse om hvorfor der rettes henvendelse til vedkommende samt hvorfra kontaktoplysningerne er hentet.
  6. Oplysninger tilsendt lovlig fra offentlige myndigheder.

Samtykke

Ved afgivelse af samtykke, giver du som registreret tilladelse til, den af samtykket omfattede behandling. Foreningen indhenter kun samtykke, når der ikke forelægger anden lovlig behandlingsgrundlag. Samtykker der indhentes omfatter kun nødvendig behandling af oplysninger proportionalt med formålet for behandling. Du kan derfor opleve at skulle afgive samtykke flere gange, hvis formålet med behandling er anderledes, udvidet eller forlænget. Dansk Kunstnerråd behandler aldrig dine oplysninger uden for formålet af samtykket. Samtykket er frivilligt og du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke. Indhentes personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretages der en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive pågældende oplysninger. Hvis ikke indhentes samtykke fra en forælder eller værge. Indsamles personoplysninger på børn via informationstjenester, kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Sletning

Dansk Kunstnerråd følger gældende ret for sletning og sletter alle oplysninger, som ikke længere opfylder et angivet formål. Sletning af oplysninger, som følger et samt

Cookies

Sociale medier

Dansk Kunstnerråd har en offentlig profil på det sociale medie Facebook. Interaktion via Facebook mellem forbundet og tjenesternes brugere sker på vilkår defineret af tjenesteudbyderne. Dansk Kunstnerråd hverken indsamler eller deler personoplysninger modtaget via disse tjenester, medmindre der forelægger specifikt samtykke.

Billeder

Dansk Kunstnerråd anvender og tager mange billeder i forbindelse med afholdelse af arrangementer, besøgsdage eller andre projekter. Foreningen anvender disse billeder både på foreningens hjemmeside, nyhedsbreve, blog og Facebook. Billedmateriale behandles i overensstemmelse med principperne for god databehandling. Anvendelse af portrætbilleder vil altid være på baggrund af et konkret samtykke fra den portrætterede. Foreningen indhenter altid samtykke fra uddannelsesinstitutioner og andre steder, hvor Dansk Kunstnerråd er ude som kulturformidler, hvor der er børn til stede. Foreningen lægger aldrig billeder af børn op uden samtykke. Det understreges, at samtykket for anvendelse af billedmateriale kan trækkes tilbage og blive anmodet om at blive slettet fra foreningens digitale medier. Foreningen gør altid opmærksom på at der tages billeder under særlige arrangementer. Dansk Kunstnerråd har vurderet, at frivillig deltagelse i åbne arrangementer, hvor forbundet har gjort opmærksom på fotografering, giver tilladelse til at vedkommende personer kan fremkomme på overordnede billeder taget ud over en forsamling, eller af arrangementet som helhed. Foreningen indhenter altid samtykke, mundtligt eller skriftligt, i forbindelse med portrætter eller andet billedmateriale, hvor vedkommende er i fokus eller er identificeret med navn. Foreningen efterkommer alle anmodninger om sletning eller nedtagelse af billeder på digitale medier.

Dine rettigheder

Som registreret hos Dansk Kunstnerråd har du visse rettigheder. Har du afgivet samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke til behandling tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen. Har foreningens behandling af dine personoplysninger været baseret på et samtykke, som du har givet til en af deres medlemsorganisationer, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage for den del, der alene tilfalder behandling i Dansk Kunstnerråd, uden at dette nødvendigvis påvirker dit samtykke til behandling hos medlemsorganisationen. Som registreret er du berettiget til at ajourføre og få indblik i dine personoplysninger hos Dansk kunstnerråd, samt at bede om dataportabilitet eller sletning af oplysninger i overensstemmelse med gældende ret. Du gøres opmærksom på, at selvom der er blevet bedt om sletning af personoplysninger, vil oplysninger som Dansk Kunstnerråd ligger inde med, som er lovpligtige, først blive slettet ved udløb af formålet.

Kontakt foreningen

Dansk Kunstnerråd er dataansvarlige, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at der bliver taget varer på dine registrerede oplysninger. Du kan altid kontakte foreningen, for at få indblik i foreningens behandling og dine rettigheder som registreret. Foreningens kontaktperson for databeskyttelse: Anne-Mette Wehmüller Foreningens adresse: Hillerødgade 30 a, 1. sal 2200 Nørrebro CVR: 85494317 Telefonnr.: 21 34 00 00 Mail: dkr@danskkunstnerraad.dk Hjemmeside: www.danskkunstnerraad.dk

Sikker udveksling af oplysninger

Der gøres opmærksom på, at du selv er ansvarlig for oplysninger, som du sender foreningen via mail, da der ikke kan garanteres sikkerhed ved dataoverførsel via internettet. Vi gør dig desuden opmærksom på, at du kun bør sende oplysninger til foreningen, der er relevant for formålet ved behandling, og er påpasselig med at indsende følsomme personoplysninger. Dansk Kunstnerråd lagrer eller udveksler ikke oplysninger uden for EU. Dansk Kunstnerråd sælger eller videregiver ikke personoplysninger til tredjepart eller andre uden for foreningen, fx til brug for markedsføring, uden at have dit samtykke. Udveksling af data sker altid i overensstemmelse med gældende ret, indhentede samtykker samt nærværende privatlivspolitik.

Klagemulighed

Du har som registreret ret til at klage over Dansk Kunstnerråds behandling af dine oplysninger på dkr@danskkunstnerraad.dk. Kan der ikke komme til enighed, og vil du stadig klage, kan dette ske til Datatilsynet, den danske tilsynsmyndighed i Danmark for databeskyttelse, via dt@datatilsynet.dk. Læs mere på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk om databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.

Løbende opdatering

Dansk Kunstnerråd forbeholder sig retten til at opdaterer og ændrer i foreningens privatlivspolitik, således at foreningen til enhver tid forfølger sit ansvar som dataansvarlig. Ved væsentlige ændringer i Dansk Kunstnerråds almindelige behandling af personoplysninger vil du som registreret modtage meddelelse herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på foreningens hjemmeside.  

Tilmed dig vores nyhedsbrev