Kunstneres digitale rettigheder bør sikres bedre i ny ophavsretslov

Kulturministeriet har fremsat et lovforslag, der skal modernisere ophavsretsloven, så den i højere grad passer til den nye digitale virkelighed, kunstnere arbejder i. Men lovforslaget lever i sin nuværende form ikke helt op til intentionerne, mener flere af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer.

F.eks. mener Dansk Musikerforbund og Dansk Artistforbund, der har afleveret et fælles høringssvar til Kulturministeriet, at uklare formuleringer i lovforslaget risikerer at udhule musikeres og artisters digitale ophavsrettigheder.

“Kulturministeriet beskriver begrebet ”udgivne lydoptagelser” på en måde så det risikerer at smitte af på vores Gramex ordning,” forklarer chefjurist i Dansk Musiker Forbund Morten Madsen i en artikel i Fagbladet Musikeren.

”Det kan komme til at betyde, at ordningen, der sikrer musikerne betaling, ændres fra at gælde al musik, både digitalt og fysik udgivet, til kun at dække fysiske udgivelser fx LP’er og CD’er. Det betyder at broderparten af den i dag udgivne musik, i så fald ikke længere vil give vederlag til musikerne gennem rettighedsorganisationen Gramex,” siger juristen.

Lovforslaget er ikke tilstrækkeligt teknologineutralt
Også Samrådet for Ophavsret, hvor en lang række af Dansk Kunstnerråds organisationer er repræsenteret, peger på, at lovforslaget bør justeres, så det sikrer kunstnernes ophavsret bedre i det digitale mediebillede.

Samrådet mener bl.a., at ”den foreslåede ændring af aftalelicenssystemet ikke er hensigtsmæssig og ikke bør fremmes i sin nuværende form, herunder af hensynet til teknologineutralitet,” lyder det i Samrådets høringssvar.

Læs høringssvaret fra Samrådet for Ophavsret her.

 

Fakta: Forslag til ny ophavsretslov
Kulturministeriet fremsatte i december 2023 et nyt lovforslag, der skal modernisere ophavsretsloven, så loven i højere grad afspejler den teknologiske udvikling.

Lovforslaget indebærer bl.a., at der kommer fokus på at skabe bedre rammer om datamining, samt at der nedsættes en ny ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til eventuelle yderligere tilpasninger af ophavsretsloven set i lyset af kunstig intelligens’ påvirkning. Ekspertgruppen skal bestå af repræsentanter fra rettighedsorganisationer, brancheforeninger og tekniske eksperter.

Lovforslaget indebærer desuden, at der indføres kønsneutrale betegnelser overalt i lovteksten.

Høringsfristen for lovforslaget til en ny ophavsretslov udløb d. 12. januar. Det endelige forslag ventes at træde i kraft 1. juli 2024.

Læs lovforslaget her.

Kilde: Kulturministeriet.

Tilmed dig vores nyhedsbrev