Kvalitet i public service? – danske produktioner og indhold i sendefladen

rapportps

Den længe ventede rapport fra Public service-udvalget blev i går fremlagt til pressemøde i Kulturministeriet. Udvalget fik, jf. den mediepolitiske aftale 2015-18, til opgave at fremlægge bud på fremtidens senarier for public service. I rapporten fremlægger Public service-udvalget 5 scenarier for public service i fremtiden uden nødvendigvis at skele til økonomiske hensyn. Dansk Kunstnerraad finder,  at udvalget har opfyldt disse betingelser. Rapporten definerer klart hvad udvalget forstår ved public service, og laver en sammenfattende vurdering af 5 scenarier for public service i fremtiden (se scenarierne nedenfor). Dansk Kunstnerraad ser, først og fremmest, gerne en styrkelse af dansk produceret indhold og en styrkelse af kunst og kultur dagsordenen. Formand for bestyrelsen i Dansk Kunstnerraad, Jørgen Thorup udtaler:

“Det er klart, at mange af elementerne i scenarie 5 vil styrke kvaliteten i indhold men også styrke de professionelle danske kunstneres position, og styrke et øget fokus på mere public service med kunst og kultur som bindeled.

Det er Dansk Kunstnerraads opfattelse at scenarie 5 – som model – har de bedste forudsætninger, for at kunne opfylde de grundlæggende public service-formål, herunder en styrkelse af dansk kultur og sprog samt folkestyre og sammenhængskraft gennem fokus på mere dansk produceret kunst og kultur i sendefladen. I flg. Dansk Kunstnerraad har scenariet desuden en væsentlig forudsætning for at kunne bygge bro over generationskløften mellem den yngre generations forbrugsmønster og indholdsmæssige præferencer og de ældre generationers  medievaner. “I en tid hvor der er store forskelle i medievaner generationer imellem, er det afgørende væsentligt, at vi fokuserer på at få mere kvalitet i sendefladen –og det får vi bedst ved at styrke de professionelle kunstnerers mulighed for at levere mere dansk-produceret indhold med kvalitet”, afslutter formand i Dansk Kunstnerraad, Jørgen Thorup.

Baggrund: Public service-rapporten
Public service er formuleret således i rapporten: “medievirksomhed, som med offentlig regulering af indhold, distribution og finansiering, giver alle borgere fri og lige adgang til et mangfoldigt og alsidsdigt indhold, der upartisk understøtter borgernes handleevnee. I det danske folkestyre i en globaliseret verden samt uafhængigt at kommercielle og politiske særinteresser styrker dansk kultur, sprog og sammenhængskrafts.” s. 55 i Public-service-rapporten.

1)    I scenarie 1, som er det rene markedsscenarie, vil den kommercielle mediebranche stå for det samlede medieudbud i det danske mediemarked. Her overlades public service til markedet.
2)    I scenarie 2 består public service men institutioner forgår. Dette vil ske gennem offentlig finansiering af enkeltprogorammer, serier og nettjenestem, herunder skisterer public service udvalget desuden koncessisonsmodellen med udægning af hele kanaler og platforme.
3)    I scenarie 3 koncentreres public service hos DR og der sker en forskydning fra public service dominans i markedet.
4)    I scenarie 4, derimod, begrænset public service med en principielt klarere arbejdsdeling medllem indholdsudbud fra henholdsvis det kommericielle marked og de offentligt finansiererde publilc service institutioner.
5)    I scenarie 5 styrkes public service gennem en gennemgribende styrkelse af dansk producerede produktioner. Dette skal, i flg. udvalget ske gennem øget dansk nyproduktion og kurateret onlineanvendelse af public service indhold, inkl arkivvmaterialer.

Bestyrelsen i Dansk Kunstnerraad

Jørgen Thorup (formand)

Lena Brostrøm Dideriksen (næstformand)

Anders Laursen

Bjarne Werner Sørensen

Sanne Udsen

Iben Bach Elstrøm

Daniel Norbach

Katja Holm

Niels Rønsholdt

For mere info, kontakt sekretariatet i Dansk Kunstnerraad v. Anne-Mette Wehmüller mobil: 21 34 00 00 eller Formand for Dansk Kunstnerraad, Jørgen Thorup mobil: 20 83 44 02.
www.danskkunstnerraad.dk

Public service udvalgets rapport:

http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/public-service-udvalgets-rapport-public-service-de-naeste-10-aar/1/1/

 

 

 

Tilmed dig vores nyhedsbrev