Lovforslag skaber bekymring for kunstnerisk ytringsfrihed

Kunstnere og kunstnerorganisationer i Dansk Kunstnerråds medlemskreds advarer imod det lovforslag, som regeringen har fremsat for at standse den senere tids offentlige afbrændinger af koranen.

Kunstnerne og deres organisationer peger på, at lovforslaget om forbud mod krænkelse af religiøse symboler begrænser den kunstneriske ytringsfrihed. Det gør Dansk Kunstnerråd nu Justitsministeriet opmærksom på i et høringssvar:

”Der er en bekymring for, at dette lovindgreb vil mindste kunstnernes mulighed for at italesætte/adressere konkrete samfundsmæssige problemstillinger og begivenheder i en kunstnerisk kontekst,” lyder det bl.a. i høringssvaret, som kan læses i sin helhed her.

Hverken Dansk Kunstnerråd eller rådets medlemsorganisationer har fået tilsendt lovforslaget til høring, sådan som det ellers plejer at ske, når der foreslås lovændringer med betydning for kunst- og kulturområdet. Det undrer Kunstnerrådets forperson Nis Rømer:

Kunstnerne bør høres
”Lovteksten nævner specifikt, at forbuddet mod utilbørlig behandling af genstande med religiøs betydning også skal gælde i kunstnerisk øjemed. Derfor undrer vi os over, at kunstnernes stemme ikke er blevet hørt i denne sammenhæng,” siger han, der sammen med Dansk Kunstnerråds bestyrelse har indsendt et høringssvar til Justitsministeriet på eget initiativ.

”Vi forstår, at regeringen ønsker at gribe ind over for koranafbrændingerne, som udelukkende oppisker had og konflikt. Men det er dybt problematisk, hvis det nu gøres strafbart at bruge religiøse genstande ’utilbørligt’ i kunstneriske sammenhænge. Ytringsfriheden – herunder kunstneres ret til frit at ytre sig i værker, performances, musik mm. – er helt afgørende i et demokrati. Derfor håber vi, at politikerne vil lytte til advarslerne og justere forslaget, så det ikke begrænser den kunstneriske ytringsfrihed,” siger han.

Kunstnerne og koranloven
Regeringens forslag til Lov om ændring af straffeloven (Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund) kan læses her.

Foreningen Fri Debats åbne brev til støtte for ytringsfriheden og imod lovforslaget kan ses  her

Tilmed dig vores nyhedsbrev