Årsberetning maj 2018 – maj 2019

 

Årsberetning for Dansk Kunstnerråd maj 2018 – maj 2019

Dansk Kunstnerråd skal, som paraplyorganisation for i alt 24 medlemsorganisationer, være et mødested mellem kunstarterne internt og et mødested udadtil mellem kunstnernes organisationer og samfundsdebatten (politikerne, dagspressen, meningsdannerne, publikum). Dansk Kunstnerråd har i perioden maj 2018– maj 2019 budt velkommen til Dramaturgerne som ny medlemsorganisation og har  gennem bestyrelsesarbejde, rådsarbejde og udvalgsarbejde samt løbende interessevaretagelse sat fokus på flg. emner:

Kunstens betydning for danskerne (med fokus på nye undersøgelser af kunstens betydning), kunstens økonomiske potentiale, kunstens tilgængelighed i hele landet, kunstneriske fag i folkeskolen, herunder kunst og kultur i den åbne folkeskole, public service og kunsten, kunstnernes arbejds- og produktionsforhold og udvikling af kunststøttesystemet.

Kunstens betydning for danskerne og kunstens økonomiske potentiale

I december 2018 rykkede Dansk Kunstnerråd i et samarbejde med samtlige organisationer i paraplyen en helsides annonce i fire landsdækkende dagblade (Politiken, BT, Kristeligt dagblad og Information). Dette skete præcis et halvt år, før der seneste udskrives folketingsvalg.  ”Tag i dine politikere, og fortæl dem, hvad kunsten betyder for dig. Vær med til at sætte kunst og kultur på dagsordenen til det kommende folketingsvalg sammen med os!” , sådan lød budskabet i annoncen,  som blev indrykket i fire landsdækkende dagblade 17. december 2018 – præcis et halvt år, før der senest skal udskrives folketingsvalg. Annoncen skulle også ses som led i en række vælgermøde og en kunst og kulturanalyse, som udkom 6. marts. Bag analysen stod bl.a. Altingets Kulturpolitiske netværk. Annoncen blev fulgt af pressemeddelelser samt udtalelser fra formand i landsdækkende aviser/radio.

Pressemeddelelse i forbindelse med lancering af kampagnen: https://dansk-kunstnerraad.dk/tak-danmarks-kulturforbrugere/?fbclid=IwAR2nRXJTxAy2nfkvqgm5KFksepJ-XGpZwQFsV4_3-dppgvHWgto6J7ij

 

Kunst og Kultur i valgkampen. Valgmøde 12. marts på Arbejdermuséet.  Den 12. marts 2019 inviterede Dansk Kunstnerråd,  i et samarbejde med Arbejdermuséet,  til Kunst og kulturpolitisk valgmøde. Valgmødet skete som optakt til det kommende folketingsvalg. Debatten blev modereret af Ane Cortzen. Valgmødet tog udgangspunkt i en ny kunst og kultur analyse, som Mandag Morgen har lavet i et samarbejde med Altinget Kulturpolitiske Tænketank. Denne analyse viser bl.a. at kunst og kultur betyder meget for danskerne og udfordrer nogle af de traditionelle tanker om det kunst- og kulturpolitiske felt.Vælgermødet var et samarbejde mellem Arbejdermuséet  og Dansk Kunstnerråd og fandt sted i Arbejdermuséets store festsal. Tom Jensen fra Berlingske, Trine Bille fra CBS og Christian Have fra Have Kommunikation var i dialog omkring konklusionerne fra den seneste vælgerundersøgelse. Søs Marie Serup mfl. kommenterede desuden politisk. Foruden en række politikere var vigtige aktører indenfor det kunst- og kulturpolitiske felt inviteret

 

Lena Brostrøm

Fundraising /videreudvikling af pilotprojekt og interessevaretagelse

Med baggrund i konklusionerne fra Dansk Kunstnerråds evaluering af Kunstner i Klassen (KIK) har vi udviklet et storskalaprojekt, som der er søgt funding til. Som storskalaprojekt dækker projektet 50 folkeskoler og fokus er på kunstnerisk kompetenceudvikling af lærerne. I 2018 modtog vi tilsagn fra Færchfonden på 125.000kr – og øvrige midler er søgt til at dække storskala-projektet, der har et samlet budget på 6-7mio. kr. I løbet af året har Dansk Kunstnerråds formand bl.a. været i Kunsten på P1 for at fortælle om potentialerne i disse projekter – og der er afholdt en række interessevaretagelsesmøder internt i Dansk Kunstnerråd.

Kulturmødet Mors 2018 – og forberedelser til 2019

 

Dansk Kunstnerråd var tilstede ved Kulturmødet Mors i 2018 og repræsenteret ved i alt tre debatter. To af debatterne omhandlede ønsket om mere kunst og kultur i folkeskolen og uddannelsessystemet, bl.a. med fokus på konsekvenserne af besparelserne på området og potentialerne i kunstneriske udviklingsprojekter i den åbne skole. Begge disse var velbesøgte. Den sidste debat omhandlede unges forbrug og holdninger til kunst og kultur. Den lå desværre i morgentimerne (med regn) og vi nåede ikke så langt ud med budskaberne her.  Til Kulturmødet Mors i august 2019 vil Dansk Kunstnerråd igen være til stede – og vi har bl.a. haft de første indledende forberedelser til to debatter og direktør for Kulturmødet, Trine Bang har præsenteret Kulturmødets visioner og  fokusemner for 2019 for vores rådsmedlemmer til rådsmøde i februar 2019

 

 

Politisk interessevaretagelse 

Dansk Kunstnerråd har udarbejdet en række kommentarer og pressemeddelelser bl.a. kritik af omprioriteringsbidraget samt fokus på kunsten og kulturens vækstpotentiale på Altinget Kultur og på Den Offentlige samt det nye kunst og kulturpolitiske netmedie, Kulturmonitor.

Kunstnere med Flerkulturel baggrund

Dansk Kunstnerråd har i 2018 opstartet udviklingsprojektet Nordiske Kunstnere med Flerkulturel baggrund, som er finansieret af Norsk Kulturråd samt det Islandske Kulturministerium. Udviklingsprojektet omfatter etablering af kunstnerisk netværk og erfaringsgruppe, workshop i København og kunstnertræf på Island for og med nye og etablerede kunstnere med indvandrerbaggrund. I 2018 har Dansk Kunstnerråd afholdt opstartsmøde med samarbejdspartnere på Island og i Norge og udviklet opencall til projektet, som er udsendt til samtlige nordiske samarbejdspartnere. Målsætningen med udviklingsprojektet er at løfte nye stemmer ind i debatten , som bryder lydmuren, med kunsten som udgangspunkt. Der er i perioden frem til 1. marts 2019 afholdt opencall og der er rekrutteret kunstnere ind fra i alt 4-5 nordiske lande, som med deres indvandrer/flygtningebaggrund som bagtæppe, har skabt kunst der fremmer samtalen mellem kulturer. Det er hensigten at kunstnernetærket (som består af kunstnere fra henholdsvis Danmark, Sverige/Åland, Island, og Norge og Grønland/Færøerne) skal sætte fokus på sam-kulturer, mellemfolkelige initiativer og den værdi og evne kunsten kan have i at fremme god integration.

 

Rekruttering gennem opencall samt nedsættelse af rekrutteringsudvalg.

Kunstnerne er blevet rekrutteret som ambassadører gennem open- calls i de nordiske lande. Det er Dansk Kunstnerråd som har projektledet denne proces. Denne viden skal herefter videreformidles bredt via et Kunstnertræf, som er planlagt til at finde sted  på Island i forbindelse med, at Island overtager formandskabet i Nordisk Ministerråd. I løbet af 2018 er der løbende holdt opfølgende telefonmøder med islandsk repræsentant, kunstnerne, og der er udarbejdet oplæg til indledende workshop, som løb af stablen i Dansk Kunsterråds mødelokaler i april måned. Til workshoppen blev det ny-etablerede kunstnernetværk stillet en række spørgsmål, som de arbejdede på i grupper. Processen blev facilieteret af Hassan Preisler – og det er hensigten at de indledende tanker skal munde ud i en række specifikke anbefalinger til præsentation v. Nordisk Ministerråd.

Skatteudvalget i Dansk Kunstnerråd – Skattevejledning digitalt

Skatteudvalget forsøger først og fremmest at hjælpe kunstnerne med at navigere i systemet genne den årlige udgivelse af skattevejledningen Kunstnernes Beskatning, som udkom i endelig form på vores hjemmeside i februar 2018, hvorfra den kunne downloades. 2018 udgaven af Kunstnernes Beskatning bød på en gennemgang af ny praksis for momsfri-taget undervisning, tilrettede satser for skattefrikørsel (befordringsgodtgørelse), tilrettede beløb/ændringer i reglerne for værdi af fri telefon samt afgørelser for reglerne vedrørende moms for tatovører.

Kunstnerboliger

Lille Skiveren 

Lille Skiveren
Jens Otto Krags bolig Lille Skiveren ejes formelt af en fond, hvor 7 af Kunstnerrådets medlemsorganisationer – de reelle ejere og brugere – har den bestemmende indflydelse. Kunstnerrådet deltager i Fonden og i en del af bestyrelsen men ikke administrationen direkte. Kunstnerrådet er medlem af Skandinavisk Forening i Rom og følger foreningens virke via de nordiske kunstnerråds repræsentant i bestyrelsen, og arbejder i øvrigt for så vidt mulig at styrke kendskabet i Danmark til foreningen og dens kunstnerhus. Der er udarbejdet en  ugefordelingsplan for brugen af boligen for både 2018 og 2019.

Klitgården 

DKR er medlem af bestyrelsen i Klitgården og udpeger desuden 3 og 4 medlemmer til det udvalg, som  tildeler legatophold til kunstnere. I alt er der tale om ca. 15 ophold pr. år. En forudsætning for at få tildelt et legatophold er, at man er medlem af en af vore medlemsorganisationer.

DKR: rep. ved. Bjarne Werner Sørensen (bestyrelsen)

DKR rep. ved Kim Grønborg (legatudvalg)

DKR. rep. ved Jørgen Thorup (legatudvalg)

Det nordiske samarbejde

Dansk Kunstnerråd arbejder fortsat sammen med sine søsterorganisationer i Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Samerland. De nordiske kunstnerråd mødes, udveksler erfaringer og forholder sig så vidt muligt samlet til det nordiske kultursamarbejde og til tider også til europæiske og internatonale tematikker.

Dansk Kunstnerråd og repræsentationer 

  • Det Danske Filminstituts kontaktudvalg
  • Kunstnernes Retshjælps bestyrelse
  • Bestyrelsen for Fabrikken for Kunst og Design
  • Kulturfonden Danmark og Finland
  • Samrådet for Ophavsret
  • Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab
  • Det Danske Kulturinstituts repræsentantskab
  • Udenrigsministeriets Beach Club
  • Danmarks Biblioteksforening
  • TV2 Lorrys Repræsentantskab

Dansk Kunstnerråd afholder både bestyrelsesmøder og rådsmøder for en bredere kreds af organisationernes medlemmer. Til rådsmøderne har vi gerne efter den ordinære dagsorden oplæg udefra. I perioden maj 2018 – maj 2019 har vi haft oplæg af bl.a. Gitte Ørskou fra Kunsten,  Inger Krog fra Kulturstyrelsen.

Afholdte bestyrelsesmøder og rådsmøder/årsmøde i Dansk Kunstnerråd i perioden maj 2018 – maj 2019 

Bestyrelsesmøder
8. maj konstituerende møde 2018 (konstituerende møde for ny bestyrelse)
19. september 2018 kl. 13 -15
22. nov. 2018 kl. 13-15
10. jan 2019 kl. 13-15
marts 2019
15. maj 2019 kl. 14 -16

Rådsmøder
20. sept. 2018 kl. 15-18
22. nov. 2018 kl. 15 – 18

20. feb 2019 . kl. 15 -18
15. maj 2019 kl. 16-20

Foruden interne møder er Dansk Kunstnerråd desuden repræsenteret til eksterne møder, nedenfor en konference om vækst og kultur, som blev afholdt på Børsen i sept. 2018.

Interne arbejdsgrupper/samarbejder i Dansk Kunstnerråd

Skatteudvalget opdaterer vejledningen Kunstnernes Beskatning og følger problematikken kunstnere og skat.Implementeringsgruppen arbejder for at implementere UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed. Arbejdsgruppen Kunstner i Klassen (KIK) arbejder på at styrke de kreative fag i grundskoler og ungdomsuddannelser og har i 2018 været sammensat af de kunstnere som medvirkede i Kunsnter i Klassen projektet.  Samarbejdet har bl.a. omfattet dialog om open-call/videreførelse samt koordinering /lancering af artikler i diverse tidsskrifter.

Høringssvar UNESCO

Dansk Kunstneråd har bl.a. afgivet høringssvar til UNESCO vedrørende kunstnernes forhold og relevante politiske tiltag.

Sociale medier 

Facebook og nyhedsbrev 

Dansk Kunstnerråd opdaterer løbende nyheder og begivenheder på vores facebookside og hår nået ca. 1400 som del af fællesskabet. uden udgifter til annoncering. Nyhedsbrevet med relevante nyheder for vores medlemsorganisationer, udkommer 4 gange årligt og har fået en række nye modtagere, så der nu er ca. 800 modtagere.

Blogindlæg på www.dansk-kunstnerraad.dk

Dansk Kunstnerråd inviterer jævnligt kunstnere til at blogge om aktuelle kunstneriske emner.  Senest har Anders Holst, som er studielektor på Den Danske Scenekunstskole og også medlem af Dansk Skuespillerforbund bloggetom hvad man kan med en Diplomuddannelse i formidling af kunst ogkultur for børn og unge- og hvad er betydningen af børn og unges møde med kunsten.

Sekretariatet i perioden maj 2018-maj 2019

Foruden lønudgifter til den daglige ledelse af kontoret (den daglige ledelse af kontoret sker i et samarbejde mellem bestyrelse og sekretariatschef Anne-Mette Wehmüller) har Caja Petersen i perioden oktober – marts 2019 været aflønnet som koordinator på det nordiske projekt. Det har desuden det været muligt at have en medarbejder i praktikforløb. Ivayla Arabadzhi. som kommer med en baggrund fra kulturstudier på RUC, har i sit virksomhedspraktik-forløb haft fokus på udvikling og vedligehold af de sociale medier. Fra marts 2019 opstarter Rikke Winther som frivillig 1 – 2 dage ugentligt for bl.a. at rejse midler til KIK og forløb for lærer-kunstner i udlandet og i april har vi fået mulighed for at få en kandidat i en 3 måneders virksomhedsforløb.

Beretningen er fremlagt for bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd og blev godkendt ved Dansk Kunstnerråds årsmøde 15. maj 2019.